Muriel / komiksová cena

Výroční komiksové ceny Muriel chtějí pravidelně oceňovat nejlepší komiksové práce uplynulého roku.
Vyhlašovatelem cen Muriel je Česká akademie komiksu, z. s.
Ceny jsou udělovány každoročně, vždy v prvním čtvrtletí roku za rok předcházející.
Ceny mohou být uděleny pouze těm komiksům, které byly publikovány knižně, časopisecky nebo online a mají v tiráži (nebo jinde) jako datum prvního vydání uvedeno datum předcházejícího roku, resp. roku na který se vztahuje udílení cen Muriel; případně pokud v tomto roce prokazatelně vyšly. Za uzávěrku bude považováno datum 31. prosince příslušného roku, pokud nebude pořadateli veřejně oznámeno jiné datum. Komiksy, které budou přihlášeny po tomto datu, nebudou do soutěže zařazeny ani v případě, že v jejich tiráži bude uveden jako datum vydání předcházející rok. V případě časopisecky publikovaných komiksů musí být dílo (nebo jeho samostatně uzavřená část) ukončeno do konce kalendářního roku.
Komiksy mohou přihlašovat fyzické i právnické osoby, a to písemně na k tomu určeném formuláři. Porota má právo zařadit do soutěže i nepřihlášené dílo po uzávěrce, pokud toto splňuje podmínky uvedené v bodě d).
Oficiální trofejí spojenou se všemi kategoriemi je soška Muriel.
Do názvu kategorie může být vloženo jméno fyzického či právnického subjektu, případně výrobku (značky) dle přání partnera příslušné kategorie. Takové pojmenování kategorie podléhá schválení Českou akademií komiksu v souladu s jejími platnými stanovami.

Ceny v jednotlivých kategoriích s výjimkou kategorie Cena České akademie komiksu uděluje pětičlenná porota.

Tuto porotu jmenuje výbor České akademie komiksu s přihlédnutím k návrhům jednotlivých členů ČAK. Žádný člen poroty nesmí v porotě pracovat nepřetržitě déle než tři roky.
Porota má právo nominovat tři kandidáty v příslušných kategoriích. Z nich pak ve druhém kole vybere vítěze.
Nominace v kategoriích Síň slávy a Přínos českému komiksu jsou neveřejné, zveřejněn bude pouze vítěz.
Je-li některý z členů poroty autorem nominovaného komiksu, v příbuzenském vztahu s autorem nominovaného komiksu či nakladatelem (případně v pracovněprávním vztahu s nakladatelem) nominovaného komiksu, musí porotu opustit.
Cena Akademie českého komiksu vychází ze všech nominací v jednotlivých kategoriích a o jejím vítězi rozhodují hlasováním členové České akademie komiksu.
Počty hlasů, jichž dosáhly nominované tituly, se nezveřejňují.
Každý rok se ve všech kategoriích postupuje bez ohledu na výsledky uplynulého ročníku.