FUD UJEP / Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Katedra všeobecné průpravy

Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Posláním katedry je poskytnout studentům fakulty tvůrčí základy v technikách kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby. Touto praktickou výukou procházejí studenti designu a užitého umění, ale i studenti fotografických a digitálních médií podle různého klíče v rámci studijních plánů.

Ateliér Kresba a malba je zaměřen na rozvoj kresebných a malířských dovedností a technik. Výuka se zaměřuje převážně na předmětnou a figurální kompozici, její podstatnou součástí je také technologie malby, která seznamuje studenty jak s tradičními, tak současnými technikami.

V ateliéru Grafika se studenti prakticky seznamují s tradičními grafickými technikami, jako je litografie, hlubotisk, sítotisk aj.

Ateliér Prostorová tvorba seznamuje studenty s elementární problematikou trojrozměrných výtvarných disciplín, jako je například objekt, socha, instalace, a s jejich základními postupy, materiály a nástroji, přičemž zdůrazňuje zejména vztah prostoru a formy.

Katedra zároveň spravuje komplexně vybavené dílny pro zpracování dřeva, kovu, sádry, kamene, ale i nejnovější digitální technologie 3D tisku.

Večerní kresba pro veřejnost
Praktická výuka kresby je určena pro širokou veřejnost. Uchazeči, kteří se do kurzu hlásí poprvé, budou vedeni podle výukového plánu převážně ke kresbě. Studenti, kteří navazují studium, a hlásí se do druhého semestru, budou mít individuální studijní program zaměřený na kresbu a malbu aktu. http://vecernikurzy.ujep.cz