Grafika roku

Nadace Hollar, Melantrichova 504/5, 110 00 Praha 1-Staré Město

Soutěž Grafika roku každoročně vyhlašuje a řídí Nadace Hollar.

Grafika roku je výstavním projektem s dlouholetou tradicí a je v České republice zcela jedinečnou akcí zaměřující se na představení a zprostředkování současné grafické tvorby širokého spektra českých umělců – grafiků.

Jedná se o každoročně vyhlašovanou celostátní soutěžní výstavu určenou současné české umělecké tvorbě v oblasti grafiky a pořádanou již od r. 1994. Soutěže se každý rok účastní stovky renomovaných českých autorů i studentů, výstava se stává platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, umožňuje teoretikům i samotným umělcům každoročně zhodnotit posun a trendy ve volné grafické tvorbě.

Cílem Grafiky roku je představení a zpřístupnění rozmanité grafické umělecké tvorby české i zahraniční, laické i odborné veřejnosti a upozornění na vývojové tendence v tomto uměleckém odvětví. Grafická tvorba má v naší zemi dlouhou, bohatou tradici a prestiž, proto cítíme jako naši povinnost vytvářet prostředí, ve kterém bude tato tvorba zpřístupněna nejen odborníkům a samotným umělcům, ale také širokému publiku. Cílem projektu je mimo jiné zprostředkování kontaktů, vytvoření povědomí, vazeb, dialogu a přátelství mezi několika generacemi umělců, kteří se výstavy pravidelně účastní. Vzdělávací funkce projektu není zaměřena pouze na laickou a odbornou teoretickou veřejnost, ale vytváří i vzájemný dialog mezi těmito teoretiky a návštěvníky spolu s vystavujícími autory, pro které je zpětná vazba publika a odborníků v dané oblasti přínosná v jejich vlastní umělecké tvorbě.

Dbáme na zachování požadavku vysokého standardu vybíraných děl k vystavení. Nezbytnou součástí chystaných ročníků je zachování studentských cen a udržení jednotnosti výstavy ve všech organizovaných kategoriích.

Udělovanými oceněními jsou:
Cena Vladimíra Boudníka / Hlavní cena v kategorii A – velký formát / Hlavní cena v kategorii B – malý formát / Hlavní cena v kategorii C – studentské práce, Cena Simeony Hoškové, zakladatelky Grafiky roku / Hlavní cena v kategorii D – autorská kniha / Cena za tisk z výšky / Cena za tisk z hloubky / Cena za litografii / Cena za serigrafii / Cena za počítačovou grafiku / Zcela výjimečně může porota udělit speciální Cenu poroty vybranému dílu.

Pořadatelé soutěže se rozhodli obnovit kategorii Autorská kniha, soutěž v tomto oboru je jedinou v České republice. Ctíme základní koncepci knihy, která musí být autorská, musí být použity grafické prvky a postupy, digitální tisk i náklad ve více kusech je akceptován. 

O cenách rozhoduje vybraná porota sestavená z uznávaných osobností z řad výtvarníků, teoretiků, historiků umění a laureátů. Minimální počet členů jednotlivých porot byl stanoven pro kategorii A – 5 členů, pro kategorii B – 3 členové a pro kategorii C – 7 členů. Přítomní se shodli, že předseda všech komisí bude vybrán na funkční období v trvání 3 let. Porotci nebudou moci soutěžit v kategorii, ve které hlasují, jak tomu bylo v letech předchozích. Komise budou sestaveny na základě zaslaných návrhů osobností Kulatého stolu ve spolupráci se jmenovanou odbornou poradkyní Grafiky roku Dr. Hanou Larvovou, která funkci přijala na 3 roky.